1. Parter
Parter enligt detta avtal är Min Galopphäst Sverige AB (559180-5253) samt andelsägare som köper andel hos Min Galopphäst Sverige AB. Andelsägare kan vara privatperson eller juridisk person.

Om flera personer äger en andel gemensamt är det den som står som köpare till andelen hos Min Galopphäst Sverige AB som är part enligt detta avtal.


2. Personuppgifter
Min Galopphäst Sverige AB samlar in personuppgifter för att kunna göra utskick per post och e-post samt för att kunna identifiera andelsägaren. Personuppgifterna lämnas inte ut till tredjeperson och kommer inte användas i marknadsföringssyfte eller liknande. Min Galopphäst Sverige AB lämnar inte heller ut kontaktuppgifter till andra andelsägare utan medgivande.

Andelsägare har när som helst rätt att rätta eller ändra personuppgifter. Detta ska ske skriftligt till Min Galopphäst Sverige AB via e-post eller brev. När andelsägaren inte längre är kund hos Min Galopphäst Sverige AB raderas dennes personuppgifter.

3. Skyldigheter för Min Galopphäst Sverige AB att lämna upplysningar
Min Galopphäst Sverige AB är skyldig att löpande lämna upplysningar till andelsägarna om andelshästarnas hälso- och träningsstatus, kommande lopp, planerade viloperioder och annat som är av intresse för andelsägarna.

Om andelshästen skadar sig allvarligt eller det på annat sätt kan konstateras att hästen är obrukbar som galopphäst ska detta meddelas andelsägarna så snart detta kan ske.

4. Betalningsskyldighet
Andelsägare är skyldig att senast den sista vardagen varje månad betala månadsavgiften till Min Galopphäst Sverige AB. Betalning kan ske efter fakturering eller via autogiro. Min Galopphäst Sverige AB har inte rätt att fakturera mer än 250 kr per andel per månad. 

Om månadsavgiften förfaller till betalning ska Min Galopphäst Sverige AB skicka ut två påminnelser med minst två veckors mellanrum. Om betalning inte erläggs trots påminnelser tillfaller andelen i galopphästen Min Galopphäst Sverige AB. Erlagd avgift för andelen betalas inte tillbaka och andelsägaren saknar då rätt att ta del av prispengar, hederspriser eller del av hästens framtida försäljningssumma.


För andelsägare som är momsregistrerade är det tillåtet att dra av momsen på andelen. 

5. Leveransvillkor
När en andel i en galopphäst köpts skickas ett informationsbrev innehållande bland annat ägarbevis till uppgiven postadress.

6. Ångerrätt
Kunden har rätt att ångra köpet av en galopphäst, förutsatt att detta görs inom 10 dagar från datum för köpet. Utskickat informationsbrev och ägarbevis ska då återsändas utan att kuvertet i fråga öppnats. Detta sker på kundens bekostnad. Kuvertet återsänds till Min Galopphäst Sverige AB, c/o Jessica Ohlson, Svärdbro 4, 611 99 Tystberga. 

7. Andelsägares uppsägning
Uppsägning av andel ska ske skriftligt, via e-post eller brev till Min Galopphäst Sverige AB. Uppsägningstiden är en kalendermånad. Andelsägaren har rätt att ta del av prispengar, hederspriser och försäljningssumma under uppsägningstiden. Erlagt inköpspris och löpande månadskostnader för andelen betalas inte tillbaka.

8. Överlåtelse av andel
Andelsägare har när som helst rätt att överlåta sin andel till annan. Övertagande part ska skriftligen, via e-post eller brev, meddela Min Galopphäst Sverige AB att denne godkänner dessa  villkor för delägande av galopphäst samt meddela Min Galopphäst Sverige AB dennes personuppgifter.

9. Beslut rörande hästen
Min Galopphäst Sverige AB äger rätt att anlita valfri licensierad tränare för träning av andelshästen. Tränaren, i samråd med Min Galopphäst Sverige AB, fattar samtliga större beslut rörande galopphästen inklusive beslut om deltagande i lopp och eventuell kastrering och dylikt.

Den tränare som Min Galopphäst Sverige AB anlitar har rätt att på egen hand fatta samtliga beslut rörande hästens skötsel, utfodring och träning, inklusive beslut om behandlingar av veterinär m.m.

10. Stallnamn och hästägarfärger
Min Galopphäst Sverige AB är registrerad som ägare hos Svensk Galopp och är således även registrerad innehavare till den jockeydress som hästen tävlar i.

11. Fördelning av prispengar och hederspriser m.m.
När andelshästen springer in prispengar utdelas tränarprovision på 10 % + moms samt jockeyprovision på 10 % + moms (5 % + moms om hästen ridits av jockeylärling). Därefter sker fördelningen av prispengar sker proportionellt utifrån ägd andel av hästen. Prispengarna betalas ut till av andelsägaren uppgivet bankkonto senast den 20e månaden efter att prispengarna intjänats.

För andelsägare som är momsregistrerade betalas prispengarna ut plus moms.

Hederspriser lottas ut bland andelsägarna. Varje andel motsvarar en lott. Andelsägare med fler än en andel i en häst har således större chans att vinna en sådan utlottning.

Eventuell prisrosett och segertäcke tillfaller tränaren. Eventuellt vandringspris förvaras hos tränaren.


12. Vid avslutad tävlingskarriär
Då det beslutats om att andelshästen ska sluta tävla som galopphäst är Min Galopphäst Sverige AB skyldig att köpa ut andelsägarna från frisk häst till ett värde om 20.000 kr inklusive moms, vilket motsvarar snittvärdet för en galopphäst som precis avslutat sin tävlingskarriär.

Om hästen avslutar sin tävlingskarriär på grund av allvarlig skada som begränsar hästens framtida användningsområde är Min Galopphäst Sverige AB skyldig att köpa ut andelsägarna till ett värd om 10.000 kr inklusive moms.

Skulle Min Galopphäst Sverige AB få ett bud på hästen som överstiger 20.000 kr och som leder till försäljning, exempelvis som avelssto, i samband med att beslut tas om att hästen ska sluta tävla, ska Min Galopphäst Sverige AB betala motsvarande summa till andelsägarna.

Min Galopphäst Sverige AB får inte, utan andelsägarnas medgivande, sälja en andelshäst för fortsatt galopptävling hos annan ägare och tränare. För att detta ska få ske krävs att minst en majoritet av andelsägarna aktivt godkänner en sådan försäljning.

13. Om hästen avlider
Om andelshästen avlider eller skadas så allvarligt att det ur djurskyddssynpunkt krävs att hästen avlivas, ersätts andelsägarna med hästens livbelopp minus kostnader relaterade till avlivningen. Andelshästarna är försäkrade i ett livbelopp om 25.000 kr.

14. Avgiftshöjning
En höjning av månadsavgiften ska meddelas andelsägarna minst sex månader i förväg.

16. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol och enligt gällande regler för forum. 

Vill du äga galopphäst?

Hos MinGalopphäst.se kan du köpa en liten andel till en låg engångsavgift. Du får lära känna just din hästs personlighet, följa hästens utveckling och ta del av prispengarna.

Bli delägare